INFORMACJA UPOWSZECHNIONA W KOŚCIOŁACH NA TERENIE GMINY BRUSY W NIEDZIELĘ 27 SIERPNIA 2017 ROKU

Burmistrz Brus informuje, że w związku z usuwaniem szkód nawałnicy, która przeszła nad naszą gminą:

  • od 18 sierpnia do akcji włączyło się wojsko wyposażone w specjalistyczny sprzęt, które ma za zadanie udrożnić rzeki: Zbrzycę i Młosinę, i nie dopuścić do podnoszenia się poziomu wód m.in.
    w Jez. Leśno Dolne i Jez. Leśno Górne. Stacjonować będzie do 31 sierpnia.
  • Strażacy z państwowej i ochotniczej straży pożarnej udrażniali drogi oraz pasy lasu, przez które przebiegają linie energetyczne wysokiego i niskiego napięcia, aby jak najszybciej doprowadzić prąd do miejscowości. Prace w lasach prowadzone są przez Lasy Państwowe i prywatnych właścicieli.
  • Od 22 sierpnia dodatkowo 8 brygad pogotowia energetycznego (łącznie13 brygad) pracuje na liniach średniego i niskiego napięcia oraz przyłączach do budynków. Bardzo proszę o cierpliwość tych z Państwa u których jeszcze brak energii elektrycznej. W przypadku pilnej potrzeby zasilania energetycznego agregatem oraz braku paliwa, proszę o zgłoszenie się do urzędu miejskiego.

Zasiłki, w wysokości do 6 tyś. zł dla osób poszkodowanych nawałnicą, wypłacane są przez ośrodek pomocy społecznej. Do każdej rodziny, która zgłosiła u sołtysa lub w Urzędzie Miejskim szkodę w budynku mieszkalnym, dotrze pracownik socjalny, by przeprowadzić skrócony wywiad. Jest on podstawą do wypłaty zasiłku. Pracownicy socjalni pracują już od poniedziałku 14 sierpnia. Prosimy uzbroić się w cierpliwość.  Do dzisiaj pomoc otrzymało 411 rodzin. Udzielono im wsparcia w wysokości 1.935.900 zł.

Do rodzin, których budynki zostały uszkodzone w poważnym stopniu, trafia komisja, w skład której wchodzi Inspektor Nadzoru Budowlanego. Na postawie opinii komisji, rodziny te będą mogły ubiegać się o pomoc w wyższej kwocie  na odbudowę  budynków.  Do piątku 25 sierpnia odwiedzonych zostało 130 posesji. Osoby, u których zostały uszkodzone elementy konstrukcji budynków prosimy, aby zgłosiły się do Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego celem pomocy w dokonaniu zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

Powołana została komisja ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych. Podczas, prowadzonego w gospodarstwie rolnym szacunku strat, rolnicy winni posiadać informacje na temat zakresu ubezpieczenia upraw, zwierząt, budynków oraz maszyn, a także, jeżeli to możliwe, kwot uzyskanego ubezpieczenia. Harmonogram pracy komisji w poszczególnych sołectwach jest znany sołtysom.

Rodziny, które poniosły szkody w lasach prywatnych, także muszą złożyć wnioski wraz z mapą oraz zdjęciami uszkodzeń. Po stosowne druki proszę zgłaszać się do Urzędu Miejskiego. Osoby, które chcą sprzedać drewno muszą udać się do swego leśniczego od lasów prywatnych w celu sporządzenia protokołu strat, cechowania drewna i wystawienia dokumentu stwierdzającego legalność pozyskanego drewna. Nie posiadamy jeszcze pełnej informacji, jaka zostanie uruchomiona pomoc dla właścicieli lasów prywatnych. W tej sprawie prowadzone są prace i rozmowy z przedstawicielami naszego Rządu.

Osoby, u których na terenach prywatnych powalone zostały drzewa sąsiadujących Lasów Państwowych, proszone są o kontakt z miejscowym leśniczym.

Eternit proszę składać na własnych posesjach. Materiały te zostaną odebrane od Państwa  przez  upoważnione  firmy.

Odpady, posegregowane, w postaci gruzu budowlanego, gałęzi zielonych, materiałów wielkogabarytowych, sprzętu AGD i RTV – można składować w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w godz. 13.00 do 19.00. Do ZGK można także przywozić papę. Wszystkie odpady przyjmowane są bezpłatnie.

Burmistrz Brus apeluje, do firm i osób fizycznych posiadających ciągniki, ładowarki oraz przyczepy,
o pomoc w uprzątnięciu naszej gminy oraz do osób posiadających samochody, do dowożenia wody dla rodzin, które nie mają dostępu do wodociągu. Odbywać się to będzie na zasadzie rekompensaty paliwa. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego.

W szkole podstawowej w trybie ciągłym pracuje kuchnia, która przygotowuje posiłki dla strażaków i wolontariuszy. Nadal aktualna jest prośba o dostarczanie żywności do szkolnej stołówki.

Gmina Brusy prosi o wsparcie finansowe dla poszkodowanych mieszkańców. Numer konta, na który można przelewać środki, widnieje na łamach portalu internetowego www.brusy.pl.

Prosimy także o wsparcie rzeczowe dla rodzin poszkodowanych. Obecnie najbardziej potrzeba agregatów, wody, środków czystości, głównie proszków do prania. Wszystkie dary można składać codziennie w Centrum Kultury i Biblioteki w godzinach o 9.00 – 18.00.

Potrzebne są także materiały budowlane dla rodzin, które chcą odbudować swoje domy. Chętnych do udzielenia pomocy proszę o kontakt z Urzędem Miejskim.

W środę, 30 sierpnia od godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim, pracownicy z kancelarii Refundo z Gdańska będą udzielać bezpłatnych  porad dotyczących ubezpieczeń majątkowych.

Burmistrz Brus apeluje o włączenie się  naszych mieszkańców w sprzątanie miejscowości. Dajmy dobry przykład wolontariuszom, którzy do nas licznie przyjeżdżają.

Burmistrz Brus dziękuje strażakom, wszystkim zaangażowanym służbom, wolontariuszom
i mieszkańcom za wielką solidarność z poszkodowanymi oraz za bezinteresowną pomoc.

Wszelkie informacje na bieżąco podawane są na stronie www.brusy.pl oraz w Urzędzie Miejskim i u sołtysów.

 

Witold Ossowski – Burmistrz Brus

Brusy, 2017-08-27