Męcikał

Kościół pod wezwaniem Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Męcikale.

 

budowa kościoła ukończona

Geneza kaplicy
Każdy kościół ma swoją historię. W Męcikale w powiecie chojnickim na Kaszubach , w parafii bruskiej dzieje kaplicy są naprawę osobliwe.
Wszystko  zaczęło się od 1989 roku  i od  p. Jadwigi Główczewskiej –właścicielki dużego gospodarstwa w Męcikale, która na wiejskim zebraniu oświadczyła, że ofiaruje ziemię pod budowę kaplicy . Pan Stanisław Weltrowski- mieszkaniec tej wsi wziął to sobie do serca i postanowił sprawie nadać bieg.
Sondaż we wsi wykazał ,że ludzie pragną  mieć DOM BOŻY na miejscu. Kiedyś jeździli do Brus do kościoła oddalonego  o całe 8 km czym się dało-końmi, rowerami, chodzili pieszo, a zimą korzystali z sanek. Jeszcze i dziś  nie wszyscy mają samochody. Są też we wsi ludzie w podeszłym wieku. Męcikał dynamicznie się rozrasta nie tylko jako wieś wypoczynkowa. Przybywa zarówno stałych mieszkańców ,jak i  letników, którzy nie żałują grosza na budowę , choć przebywają  tu sezonowo. Jest to zaiste ważna  inicjatywa z wielu względów.
Ksiądz prałat-proboszcz Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Brusach, do której należy Męcikał, podjął w odpowiedzi na głos ludu wsi tak wielkie wyzwanie budowy kaplicy wespół ze Społecznym Komitetem Budowy Kaplicy  z Męcikała.

Społeczny Komitet Budowy Kaplicy  /SKBK/
Jak wspomniano, pozytywna opinia mieszkańców i jednoznaczna wola miejscowej społeczności oraz darowizna gruntu  zadecydowały  o budowie kaplicy i  dały wstęp do kolejnych działań.
Inwestorem została Parafia w Brusach na czele z naszym  proboszczem- ks. prałatem  Zdzisławem Wirwickim
Powstał Społeczny Komitet Budowy Kaplicy w Męcikale / SKBK/,który  wytycza zadania i prowadzi obszerną dokumentację sprawozdawczo-finansową budowy. Na tych spotkaniach zawsze jest obecny ks. prałat Wirwicki.
Komitet co roku przygotowuje sprawozdanie finansowe z przebiegu prac budowlanych dla Kurii Biskupiej.

Wybór  patrona
Wybór patrona miał miejsce dnia 1.05.2006 roku  w głosowaniu  jawnym  na spotkaniu SKBK w Męcikale. Został nim duchowny –błogosławiony ks. Józef . Jankowski /1910-1941/ ze wsi Czyczkowy  z naszej parafii. To męczennik za wiarę .Został beatyfikowany dnia 13.06.1999 roku w Warszawie przez Papieża Jana Pawła II.
Niejeden raz Komitet Budowy  wzdycha do błogosławionego i otrzymuje pomoc. Budowa idzie rytmicznie do przodu, nie ma przestojów, materiały są załatwiane czasem bardzo szybko- jak mówi przewodniczący Komitetu Budowy – p. Stanisław Weltrowski  .Tak więc to, co niemożliwe ,staje się możliwe.
Etapy budowy kaplicy

Wiele starania  w I etapie tzw.  wstępnym  kosztowało załatwianie  spraw własności, uzyskanie pozwolenia na budowę .Potem przyszły  prace przygotowawcze odnośnie  budowy kościoła – wyrównanie terenu i uporządkowanie działki. Następnie  wmurowanie kamienia węgielnego-aktu erekcyjnego kaplicy  ,zaznaczenie  obejścia kościoła,  wykonania ogrodzenia, przygotowania miejsca pod Krzyż…
Po tych pracach  nastąpiła faza projektów –były to projekty dotyczące usytuowania, wielkości i kształtu kościoła …Projektantem kościoła jest Jan Belzerowski z Chojnic.
Kościół zaprojektowano  na 300 miejsc siedzących. Budowę Kościoła zaplanowano  na 5 lat /2007-2012/.
Zaprojektowano też obejście ,parking ,ulice wokół kościoła /ul.3 Maja i Nad Brdą / zgodnie z planem sołectwa .Urząd Miasta i Gminy w Brusach zobowiązał się zagospodarować teren wokół kościoła i te roboty sfinansować ,jednak nie ma możliwości prawnej wsparcia budowy obiektów sakralnych.  Tak więc projekt i dokumentację kościelną sfinansowała Parafia w Brusach.
No i rozpoczęły się kolejne darowizny .Projekt instalacji elektrycznej został wykonany bezpłatnie…
Po fazie wstępnej i projektów  nastąpiła część wykonawcza-obliczenia ,planowanie materiałów…
Wielkie dzieło budowy zaczęło nabierać tempa…Zwożono kamień na fundamenty / do  obudowy fundamentów /,kopano fundamenty-podjęła się tej pracy bezinteresownie pewna  firma z Brus.
I znów pomoc darczyńców okazała się nieodzowna .Dla przykładu żwir otrzymano bezpłatnie ,deski na więźbę dachową dostarczyli  prywatni właściciele lasów w Męcikale i  otrzymano od Nadleśnictw Rytel ,Czersk i Przymuszewo….

Stan obecny budowy kościoła
Właściwe prace budowlane rozpoczęły  się od poświęcenia Krzyża i miejsca budowy przez ks. biskupa pelplińskiego J. B. Szlagę w dniu 6.05.2006 roku  .
W rok później , dnia 12.05. 2007 roku ,nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty kościoła i poświęcenie całego dzieła przez bp diecezjalnego J. B. Szlagę.
Obecnie kościół  stoi w stanie surowym , jest zadaszony papą, /dachówka jest już na placu od sponsora/ , brakuje okien ,drzwi …Wieża jest już otynkowana . Dach wieży pokryto blachą miedzianą zakupioną przez Radę Parafialną z Brus. Wieża  ma  charakter religijny i widokowy .Dzięki takiej fuzji było możliwe pozyskanie środków na jej budowę .Wieża będzie udostępniana  od lata i będzie można ją  zwiedzać grupami lub indywidualnie /klucz u p. S. Weltrowskiego/ .
Trzeba zaznaczyć ,że nawet galopujące ceny na materiały budowlane nie były w stanie zahamować na dłużej  tempa budowy.

Środki na budowę
Dotychczas dobrze  radzono sobie ze zbieraniem  środków –wyemitowano cegiełki o różnych nominałach ,które rozprowadzano na terenie miasta  i gminy Brusy.. Oprócz zbiórek pieniężnych były dary materiałowe ,lub  świadczenie pracy  na rzecz kościoła.   Komitet Budowy  wystosował pisma do zakładów pracy w gminie Brusy z prośbą o wsparcie finansowe .Zabiegał o sponsorów indywidualnych w kraju i za granicą..
Parafia w Brusach wykazuje również duże zainteresowanie sprawami budowy. Dwie tace w miesiącu są przeznaczone na ten cel. Wielkie jest zaangażowanie ksiądz prałata-proboszcza bruskiej parafii-codziennie jest na budowie i  ją nadzoruje swym bacznym i dobrym  okiem , służy również pomocą merytoryczną i zapewne modlitwą bardzo wspomaga to  dzieło Boże..
Są też sponsorzy indywidualni, do których zalicza się p. Stanisław Turzyński z Brus –ofiarodawca zewnętrznych drzwi głównych do kościoła.
Kolejne wsparcie uzyskano od Urzędu Miasta i Gminy Brusy  na podłączenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z uwagi na służebność społeczną .
Organizuje się imprezy charytatywne we wsi na rzecz budowy-prężnie działa Stowarzyszenie „Nad Brdą”, szkoła podstawowa, wszyscy mieszkańcy jednoczą się w tym wielkim dziele.
Długo by wymieniać ludzi dobrego serca…

Kronika budowy
Kronikę budowy prowadzi p. Piotr Szulc – członek Komitetu Budowy.

Perspektywy
Do wykonania zostało jeszcze sporo prac. W środku kościoła brakuje stropu,  okien,  posadzki, wyposażenia.Od 15. 06. 2010 roku rozpoczęły się prace tynkarskie-elewacyjne  na zewnątrz i wewnątrz kaplicy. Msze św. wewnątrz kościoła będą odprawiane po wmontowaniu drzwi i okien. Szuka się sponsorów na witraże i nie tylko ….

Odprawianie mszy świętej

W miesiącach letnich, począwszy od 24. 06. 2010 roku, czyli od wigilii św. Jana w każdą niedzielę  do września  odprawiane są msze święte o godz. 1600  pod krzyżem na placu przykościelnym, a ofiary zbierane podczas nabożeństw w całości są przeznaczane na budowę kościoła.

Podziękowania
Ksiądz Prałat i Komitet Budowy są wdzięczni P. Bogu i wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie i pomoc w budowie kaplicy.

Prośba
Jednocześnie SKBK  wychodząc naprzeciw szybszej realizacji budowy zwraca się z prośbą w miarę możliwości  o dalsze wsparcie.
Zainteresowani, którzy zechcieliby wesprzeć to święte dzieło, mogą wpłacać pieniądze na konto :

BANK SPÓLDZIELCZY Koronowo o/Brusy

nr konta
15 8144 0005 2005 0501 4116 0001

kontakt

Przewodniczący SKBK

Stanisław Weltrowski

Męcikał ul. 3 Maja

tel. kom . 502 550 829

 

Historia ks. Józefa Jankowskiego

Blogoslawiony-ks-J-JankowskiBlogoslawiony-ks-J-Jankowski3

Błogosławiony ks. Józef Jankowski urodził się 17 listopada 1910 r. w m. Czyczkowy k. Brus, na Pomorzu, jako drugi syn z ośmiorga dzieci Roberta i Michaliny. Od najmłodszych lat odznaczał się głęboką religijnością, zamiłowaniem do modlitwy i wrażliwością, na potrzeby drugiego człowieka. Bardzo wcześnie usłyszał w swoim sercu wezwanie Chrystusa do służby kapłańskiej. Szkołę średnią rozpoczął w Sucharach, a ukończył w „Collegium Marianum” w Wadowicach, na Kopcu. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 2 sierpnia 1936 r. z raąk bpa gnieźnieńskiego Antoniego Laubitza, w Sucharach.

Jako kapłan i pallotyn, z głębokim zaangażowaniem wykonywał swoje zwyczajne obowiązki duszpasterskie. Pełnił funkcję prefekta szkól w Oltarzewie i okolicy, był opiekunem Krucjaty Eucharystycznej i postulantów, sekretarzem Komitetu Pomocy Dzieciom, duszpasterzem żołnierzy i ludności cywilnej w pierwszych dniach wojny 1939 r. wreszcie ekonomem domu seminaryjnego w czasie okupacji niemieckiej.

Dnia 16 maja 1941 r. został aresztowany przez gestapo, przewieziony na Pawiak, a po dwóch tygodniach okrutnych tortur – do obozu zagłady w Oświęcimiu. Tam, wyniszczony ciężką pracą i głodem, potwornie skatowany przez obozowego oprawcę, odszedł do Pana dnia 16 października 1941 r.

Jak stwierdzają naoczni świadkowie, wszystkie prześ1adowania, poniżenia i udręki, zadawane mu z nienawiści do wiary i kapłaństwa, znosił z godnością i spokojem, tak że nawet oprawcy dziwili się jego postawie. Gdy zakończył swoja drogę męczeńską, miał zaledwie 31 lat życia i 5 lat kapłaństwa. Ciało jego zostało spalone w krematorium obozowym.
Ks. Józef Jankowski był człowiekiem głębokiej modlitwy i kontemplacji. Wyróżniał się ujmującą dobrocią, ale też i stanowczością, solidnym wykonywaniem obowiązków i odwagą w obronie wolności i godności człowieka.

Błogosławiony był poszukiwanym spowiednikiem i bardzo cenionym kierownikiem duchowym. Młodym i żarliwym sercem kapłańskim ukochał dzieci i młodzież. Starał się prowadzić młodych ludzi pewnymi ścieżkami do świętości, zachęcał ich do wchodzenia na małą drogę dziecięctwa Bożego św. Tereni, która wywarła głęboki wpływ na jego życie wewnętrzne.

Szczerą troską duszpasterską otaczał swoja rodzinę. Można powiedzieć, że był dla niej korespondencyjnym przewodnikiem duchowym. Z wyjątkowym współczuciem pochylał się nad cierpiącymi i konającymi. Gorąco modlił się, aby być wielkim apostołem i zdobyć dla Chrystusa wiele dusz.

Idąc za przykładem św. Wincentego Pallottiego stawiał sobie najwyższe wymagania w konsekwentnym dążeniu do świętości. Pragnął ukochać Boga ponad wszystko. Tę postawę potwierdził bohaterskimi czynami i ofiarą z własnego życia. Uczył wszystkich słowem i przykładem szczególnej miłości do Jezusa Eucharystycznego i szczerego zawierzenia Matce Bożej, Królowej Apostelów.

Ks. Józef Jankowski jest porywającym wzorem dla młodzieży i kapłanów oraz wszystkich wiernych, ponieważ wiernie naśladując Chrystusa, dał świadectwo największej miłości.

Bóg, który jest Miłością, pozwolił wynieść na ołtarze odważnego orędownika ewangelicznej miłości.

Jankowski-z-obozu-koncentracyjnego

 

 

Nr obozowy 16895 – Auschwitz

Aktu beatyfikacji Sługi Bożego ks. Józefa Jankowskiego dokonał Ojciec św. Jan Paweł II, w ramach wyniesienia na ołtarze 108 polskich Męczenników za wiarę dnia 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

 

 

 

 

Wypowiedzi błogosławionego ks. Józefa Jankowskiego

„Chcę dążyć do wielkiej świętości i kochać Boga nade wszystko, ale równocześnie chce być zapomnianym.”

„Za najszczęśliwsze uważam chwile w swym życiu, które spędziłem na serdecznej modlitwie, w bezpośrednim obcowaniu z Bogiem.”

„Chcę zdobyć dla Boga wiele, wiele dusz. Chcę być wielkim apostołem, ale to jest możliwe tylko przy wielkiej miłości Boga.”

„Nie godność, nie władza daje szczęście, ale zbliżenie się do Boga – miłość.”

„Kaplan, pośrednik miedzy Bogiem a ludźmi musi zawsze i ciągle stać przed obliczem Boga. Trzeba więc koniecznie pracować nad tym, aby chodzić w Jego obecności.”

„Pragnę kochać Boga nad życie. Oddam je chętnie w każdym czasie, ale bez gorącej i wielkiej miłości Boga nie chciałbym iść na drugi świat.”

„Prośmy Boga, by nauczył nas cierpieć i innych uczyć cierpieć.”

MODLITWA

Wszechmogący i miłosierny Boże,

Ty wezwałeś błogosławionego księdza

Józefa Jankowskiego

do naśladowania Twego Syna

w posłannictwie Dobrego Pasterza

i pozwoliłeś mu złożyć świadectwo

największej miłości,

potwierdzone śmiercią męczeńską.

Spraw, prosimy, abyśmy ustawicznie

wzrastali w ewangelicznej miłości

i za jego wstawiennictwem

udziel nam tej łaski…,

o którą pokornie prosimy.

Jezu, Dobry Pasterzu, wysłuchaj nas!

Matko Boża, Królowo Apostołów,

módl się za nami.

Amen.

O łaskach otrzymanych za pośrednictwem błogosławionego ks. Józefa Jankowskiego prosimy informować:


Ośrodek Postulacji

ul. Skaryszewska 12

03-802 Warszawa