DUSZPASTERZE

Duszpasterze Parafii w Brusach:

Ks. Proboszcz JAN FLACZYŃSKI

ul. Kościelna 3

tel. 52 398 22 47

WIKARIUSZE

Ks. Patryk Ważyński

ul. Kościelna 5

patrykwazynski@gmail.com


Ks. Rafał Grot

ul. Kościelna 5

Księża posługujący w parafii

ks. Tadeusz Rybiński

ul. Kościelna 5

 

Wcześniejsi Duszpasterze Parafii w Brusach:

 

Ks.Prałat Zdzisław Wirwicki urodził się 20.11.1935 roku w Świeciu nad Wisłą. W latach 1942-1949 uczęszczał w rodzinnym mieście do szkoły powszechnej . LO ukończył  w 1953 roku. Następnie podjął studia w Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie uzyskał  dnia 12.07 1959 roku  święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w Starej Kiszewie /1.09.1959—07.1960/, w Parafii św. Jakuba w Toruniu/ 1960-1964/ oraz w Parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim / 1.07 1964-30.06.1970.

Od 1.07. 1970 roku został proboszczem w parafii Niewieścin w dekanacie świeckim, w ówczesnym woj. bydgoskim, dziś kujawsko-pomorskim, gdzie w ciągu 9 lat przeprowadził liczne prace remontowe i konserwacyjne.

W dniu 1.08. 1979 roku objął probostwo w Parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Brusach, pow. chojnicki. Dał się poznać jako „roztropny budowniczy „dbający o  rozwój duchowy parafian i materialny parafii. Każdy rok jest nabrzmiały w ważkie wydarzenia zmieniające oblicze parafii.

W 2009 roku minęło 30 lat pasterzowania w naszej parafii i była 40 rocznica święceń ks. prałata.

Duszpasterska praca księdza Wirwickiego przepojona jest troską o utrzymanie wysokiego poziomu religijności parafian i wytyczenie drogowskazów życiowych opartych na Ewangelii. Stąd dbałość o najwłaściwsze formy i głęboką treść kapłańskiej posługi, ale też poszanowanie miejscowych zwyczajów, które nadają regionalny wyraz obchodom świąt i wydarzeń roku kościelnego.

Owoce wytrwałej pracy duszpasterskiej, a także administracyjnej i gospodarskiej zapobiegliwości, znalazły uznanie władzy duchownej. W 1987 roku ks. Z. Wirwicki został przez bpa Mariana Przykuckiego mianowany kanonikiem honorowym kapituły katedralnej chełmińskiej w Pelplinie oraz dziekanem dekanatu bruskiego. W 1996 roku na prośbę bpa Jana B. Szlagi papież Jan Paweł II nadał mu godność prałata.

Czynności podejmowane przez ks. Prałata Wirwickiego, jako gospodarza parafii, mają wieloraki charakter i cele : wzbogacenie wyposażenia świątyni i jej otoczenia o nowe symbole kultu religijnego, upiększenie wnętrza kościoła, konserwacje obiektów i urządzeń, remont i unowocześnienie tak budynków, jak i wyposażenia technicznego, wreszcie wzniesienie nowych budowli potrzebnych wspólnocie parafialnej.

Ks. Franciszek Chylewski /11. 08. 1904 – 24. 01. 1980/

Ksiądz Franciszek Chylewski urodził się dnia 11.08.1904 roku w Gostycynie k. Tucholi w rodzinie Jana Chylewskiego i Marii Kwasigroch. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Gostycynie. Następnie podjął naukę w Gimnazjum Klasycznym w Grudziądzu, gdzie w 1925 roku odebrał świadectwo dojrzałości. Po studiach  w Seminarium Duchownym w Pelplinie, dnia 16.03.1929 roku z rąk ks. biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego przyjął sakrament kapłaństwa.

Jego pierwszą  placówką duszpasterską było Chmielno na Pomorzu/ 1.04 1929-1.09.31.12.1929/. Był tam krótko. Następnie został przeniesiony do Parafii pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim, gdzie pracował 9 lat, czyli aż do wybuchu II wojny światowej /1.1.1930-1.09.1939/.Pełnił tam m. in. obowiązki prefekta szkoły powszechnej . W 1934 roku dał egzamin proboszczowski. We wrześniu 1939 roku otrzymał wezwanie do wojska. Po klęsce kampanii wrześniowej ukrywał się na terenie Mławy. Pracował fizycznie-najpierw jako robotnik z łopatą ,później w rozlewni piwa i lemoniady oraz w mławskiej drukarni. Korzystał z pomocy finansowej mławskich księży. W marcu 1945 roku przybył do Nowego Miasta Lubawskiego nad Drwęcą w diecezji  Toruń. Na mocy uchwały podjętej na konferencji dekanalnej dnia 23.03.1945 roku został  tymczasowym administratorem parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Tam podjął trud organizacji życia parafialnego, zorganizował kuchnię dla ubogich .Początkowo jako katecheta nauczał religii w 3 ostatnich klasach szkoły powszechnej oraz 5-klasowej Powszechnej Szkole Wieczorowej .Później także w miejscowym gimnazjum. W 1954 rok ks. bp Kazimierz J. Kowalski mianował go radcą duchownym. Od 1.07.1956 roku rozpoczął pracę duszpasterską w Brusach, a 10.07 tegoż roku został proboszczem Konsulatorem Diecezji Chełmińskiej w miejsce ks. B. Gruninga.

Jako proboszcz wiele tu dokonał przez 23 lata pełnienia tego urzędu. Dzięki jego staraniom ogrodzono teren cmentarza grzebalnego .Zadbano też o cmentarz ofiar hitleryzmu.

W 1972 roku Pracownia Konserwacji Zabytków oddział w Toruniu wykonała okna witrażowe do bruskiego kościoła. W 1973 roku przeprowadzono remont zegara wieżowego. W 1976 roku remont organów. Założono radiofonizację ,ustawiono ołtarz posoborowy, konsekrowano kaplice i mury przykościelne. Latem 1966 roku ks. poważnie zachorował i przez kilka tygodni przebywał w chojnicki szpitalu. Po przejściu w sierpniu 1979 roku na emeryturę zamieszkał u swojej siostry w Nowym Mieście lubawskim. Zmarł 24.01.1980 roku  i został pochowany na nowomiejskim cmentarzu. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. bp bernard Czapliński. Uczestniczyła w nim delegacja bruskiej parafii, której przewodniczył ks. prob. Zdzisław Wirwicki.