Parafialny Zespół „Caritas” w Brusach

CARITAS – katolicka organizacja charytatywna działająca w Polsce jak i na świecie. Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopatu Polski.

Opis działań Parafialnego Zespołu CARITAS w Brusach
Parafialny Zespół Caritas w Brusach został powołany dekretem biskupa Jana Bernarda Szlagi z dnia 8.10.1993 roku i został zarejestrowany jako oddział pepliński „Caritas” Posiada swe władze wewnętrzne pochodzące z wyboru .Od 2005 roku przewodniczącym zespołu jest ks. proboszcz Wirwicki.
Dokumentację i kronikę oddziału prowadzi Władysława Pestka.
Zespół podejmuje wiele akcji i zadań na rzecz mieszkańców parafii, m. innymi biwaki dla dzieci w e współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, zbiórki darów, żywności, pomoc powodzianom, fundowanie obiadów dzieciom w szkolnej stołówce, inne. Przed Wielkanocą dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach otrzymują papierowe skarbonki, do których dzieci wrzucają datki-swoje oszczędności, które przynoszą na drogę krzyżową. Każda skarbonka jest opisana-zawiera imię i nazwisko dziecka oraz logo. Pieniążki ze skarbonek trafiają do parafialnego Caritasu. Logo ze skarbonek zostaje wycięte i wysłane do Pelplina, gdzie przeprowadza się losowania nagród. Kiedyś dziecko z bruskiej parafii wylosowało rower.
Caritas otrzymuje dary z diecezji , które odbierają ludzie potrzebujący w parafii. Przy ich odbiorze sprawdzana jest tożsamość oraz wielkość dochodu na członka rodziny , która nie może przekroczyć 526 zł /dane na 2010 rok/.Skrupulatne rozliczenia – nawet do kg darów zapisywane są w odpowiednich kartotekach i innej dokumentacji ,które prowadzi Władysława Pestka. Część darów, np. mąka jest przeznaczona na wypieki – są to: chleb, drożdżówki, ciastka dla dzieci na koloniach i biwakach, w których bierze udział ponad 100 dzieci ze szkół podstawowych gminy Brusy z rodzin najuboższych i wielodzietnych. Kolonie najczęściej mają miejsce w Ośrodku Wypoczynkowym „Jeziornik” w Borzechowie. Z tzw. darów na potrzeby wypoczynku dzieci przekazuje się np. mleko, mąkę pszenną na wypiek gofrów, naleśników, placków. W 2009 roku rozdzielono wśród potrzebujących 34,5 ton żywności.
Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy PZC dyżuruje w sklepach, zbierając żywność, słodycze, zabawki, środki czystości. Z zebranych darów serca przygotowuje świąteczne paczki .W 2009 roku obdarowano paczkami 570 dzieci.
Zdarzają się też dary pieniężne ,dotacje od osób fizycznych ,ofiary ze skarbonek wielkanocnych i Samorządu Szkoły Podstawowej w Brusach i Gimnazjum w Brusach. Stan środków finansowych rejestrują stosowne dokumenty ewidencjonujące wpływy i wydatki.
Oddział Caritas współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy w Brusach – z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej -przedstawiciel oddziału Władysława Pestka zasiada w komisji przyznawania mieszkań socjalnych.
Dwa razy w roku ma spotkania w Diecezjalnym Caritas w Pelplinie. Spotkania opłatkowe z biskupem odbywają się w I sobotę po Nowym Roku .W Pelplinie dla zespołów parafialnych „Caritasu” odbywają się również rekolekcje przed Świętem Miłosierdzia Bożego / Święto patronki Caritasu/.Obejmują modlitwy, kazania, szkolenia informacje, np. nt rozdzielania darów unijnych/ . Można na Caritas diecezjalny przekazywać 1% dochodu z podatku.
Przeprowadzana jest też dystrybucja artykułów spożywczych /mleko, mąka, cukier, kasza, płatki kukurydziane, dżem i inne/w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
W kościele parafialnym podaje się ogłoszenia o napłynięciu darów i sposobach ich rozdania za okazaniem dowodu tożsamości, a ich dystrybucja jest ewidencjonowana na kartotekach osobowych. Stosowne umowy pomiędzy darczyńcami a oddziałem Caritas w Brusach określające warunki dostarczanie i rozdysponowania darów znajdują się również w dokumentacji zespołu.
W 2009 roku 12 wolontariuszy przepracowało społecznie 874 godziny na rzecz pomocy na koloniach, w placówkach, w akcjach.

Dane formalne
Adres:
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Wszystkich Świętych w Brusach
ul. Kościelna 3, 98-632-Brusy

Siedziba Oddziału Bruskiego Caritas
89-632 Brusy, ul. Gdańska 1

Zarząd:
Przewodniczący – ks. Jan Flaczyński – tel. 52 / 398 22 47
Prezes – Teresa Cupa, ul. Cejnowy 11 tel. kom 662641215
Z-ca Prezesa – Stanisław Szczepański
Sekretarz – p.o. Władysława Pestka, tel. kom. 512327909
Skarbnik – Barbara Kiedrowicz, ul. Ogrodowa

Liczba członków:
– czynnych: 8
– wspierających: 3

Dyżury: 1 raz na tydzień
Spotkania formacyjne: 1 raz na kwartał

Formy działalności:
przyjmowanie darów – odzieży, mebli, sprzętu AGD, TV i wydawanie ich potrzebującym